Sparklyng (Big visit)

Aplicació de continguts geolocalitzats
2011

“Sparklyng (Big Visit)” es constitueix com una proposta a mig camí entre l’àmbit audiovisual i el domini informàtic. Des del punt de vista audiovisual, s'acosta al terreny del documental interactiu, ja que documenta certes experiències de la ciutat de Vic i ofereix a l'usuari la possibilitat d'accedir a un volum d’informació sobre diferents espais significatius. Des del punt de vista informàtic, es tracta d'una aplicació de continguts multimèdia geolocalitzats. A més, el projecte es conforma com multiplataforma, ja que se’n produeix una versió d’escriptori desenvolupada sobre llenguatges web estàndards que també funciona per a dispositius mòbils d’última generació. Compta amb els apartat de “resum”, d’”exploració”, de “publicació” i de “registre”.

En el cas de “Sparklyng (Big Visit)”, el projecte ha fet una crida a diferents empreses de la ciutat de Vic (en beta actualment), així com a la Universitat de Vic en si mateix, ja que és un projecte que neix d'una de les seves facultats (produït pels estudiants que després es poden convertir en promotors) i permet la connexió de diferents xarxes entre els estudiants (a nivell de xarxa social) i participació dels estudiants de Comunicació i Empresa (periodistes, realitzadors i anunciants) com a escriptors, editors i col•laboradors d'aquest projecte (com en el cas d'un diari digital, la generació de sinergies a través dels acords existents entre empreses i universitats, per exemple).

La xarxa es troba en un estat de desenvolupament cap a una web semàntica, de manera que les màquines cada cop són més capaces d'interpretar els missatges que intercanviem els humans. Els llenguatges de programació estàndards en els que actualment es basa la web evolucionen amb l'objectiu d'arribar a una web molt ben estructurada i comprensible per a les màquines. Paral.lelament a aquest desenvolupament de la web, l'usuari final penja i treballa amb continguts creats en línia i els sistemes ofereixen, alhora, més serveis dependents d'una
connexió a Internet.

El sistema que es presenta a continuació pretén aprofitar aquesta característica emergent per facilitar la manera com organitzem els trossos d'informació. En l'actualitat, pràcticament tots els sistemes informàtics organitzen la informació en estructura d'arbre partint d'una arrel. Aquest mètode és útil quan la informació que classifiquem presenta similituds en les seves característiques i quan aquestes es van repetint quan generem o obtenim informació nova. Però què passa quan apareix un tros d'informació les característiques del qual són totalment diferents de les que habitualment estem acostumats a classificar?

Metafòricament, aquesta informació acaba emmagatzemada en un calaix de sastre, on posem tots els trossos que no sabem on ordenar. La informació digital, fins fa pocs anys, es podia classificar en tres tipus: text, so i vídeo. Però, actualment, els tipus d'informació que existeixen a la xarxa -segons la percepció de cada usuari- són uns altres. Ara un text digital no només és un arxiu de text (.txt) o document escrit (.doc), sinó que actualment la tipologia de la informació digital ha canviat i ara un text també pot ser un post d'un bloc, una pàgina web, un missatge de Twitter, etc. Tots tres són textos, però de cara a l’usuari són tipus diferents.

Per altra banda, dins l’ecosistema digital actual de mitjans de comunicació, la manera de mostrar la informació es transforma ràpidament, i això s’aprecia quan veiem com els mitjans informatius tradicionals (com el periodístic) i els relacionats amb la producció audiovisual (ficció i no ficció) amb determinades formes d’exhibició i distribució s’acosten cada vegada més i han donat pas a la creació de projectes que hibriden les dues fórmules, la informació (continguts) amb l’entreteniment (diversió). La incorporació de la interactivitat comporta anar un pas més enllà i possibilita la participació i implicació de l’usuari. Els formats interactius han creat noves plataformes de visualització capaces d’acumular diversos tipus de continguts, a més d’aconseguir trencar amb la linealitat dominant del discurs, forma tradicional de consumir els continguts des de l’època clàssica grega. El projecte que es descriu a continuació pretén dissenyar una interfície i realitzar un sistema de classificació basat en la ciutat de Vic.

Es tracta de produir una proposta a mig camí entre el domini audiovisual i el domini informàtic. Des del punt de vista audiovisual, Sparklyng (bigVisit) s’apropa al terreny del documental interactiu, ja que documenta certes experiències de la ciutat de Vic i ofereix a l’usuari la possibilitat d’accedir a un volum d’informació sobre diferents espais significatius. Des de el punt de vista informàtic, es tracta d’una aplicació de continguts multimèdia geolocalitzats. A més a més, el projecte es conforma com a multiplataforma, ja que es produeix una versió d’escriptori desenvolupada sobre llenguatges web estàndards que també funciona per a dispositius mòbils d'última generació. Cada peça d’informació, per passar a formar part del sistema -sigui de la naturalesa que sigui-, ha d’incorporar algunes capes d’informació bàsiques:

Tipus d'usuari que la publica: persona, entitat (institució) o genèric (anònim).

Ubicació: Lloc concret on s’ha enregistrat la informació. Es pot obtenir a partir del propi dispositiu que generi la informació.

Espai: Quan s’hagi assignat a cada peça un espai i temps concret, el mateix sistema té la capacitat de relacionar-ho amb un espai en concret de la ciutat (Entenent espai com a una àrea d'interès comúna per als ciutadans, tal com la Plaça Major, Teatre, etc.).

Títol descriptiu: Totes les peces d'informació del sistema han de contenir com a mínim aquesta descripció.

L'objectiu principal d'aquest projecte és crear una eina polivalent per a totes aquelles persones que viuen o estan de passada en un mateix espai. Per tant, creiem que el ventall dels públics pot ser bastant ampli.

- Homes i dones de totes les edats.
- Empreses i institucions de qualsevol caire.
- Mínimament coneixedors de les noves tecnologies
- Amb ambició per participar activament en la documentació del seu entorn

Per diferenciar entre la diversitat de públics participants en l'aplicatiu, hem decidit dividir-los
en tres grups:

- Particular
- Institucional
- Anònim

Jaume Masarnau

Esquema visual de les parts del projcte