Projecte Lumières

Plataforma col.laborativa de cinema en català
2010

“Lumieres” és el primer projecte col•laboratiu en català que tracta sobre la història del cinema i que actua com a eina informativa plantejada com a recurs acadèmic que, a través de continguts textuals, fragments de pel•lícules i entrevistes, ajuda a la comprensió de l'evolució històrica del cinema. El prototip inicial, útil a efectes d’aquesta recerca, va ser un projecte fora de línia (offline). A partir de 2012 el projecte es va reprendre i es va reconsiderar produir-ne la part web en format de projecte participatiu obert a les aportacions dels interactors. Lumières no es limita a una base de dades cronològica, és l'oportunitat per entendre el cinema. L'objectiu no és que l’usuari adquireixi coneixement de directors, títols i moviments, sinó proporcionar els instruments necessaris per ajudar a comprendre els diferents llenguatges narratius de les diferents èpoques, països i personalitats. Compta amb vuit apartats: “història”, “directors”, “experts”, “participa” “test”, “selecció”, “recursos” i “informació”.

“Projecte Lumières” neix com un DVD interactiu fora de línia (2009), però la seva comercialització resulta inexistent tot i interessos manifestos d’escoles i instituts de la comarca d’Osona i Barcelona. Tres anys després es replanteja com una base de dades col•laborativa en línia, conformada per l’equip original i un conjunt de persones interessades que aporten al projecte des de diferents àmbits. L’ambició final del projecte és crear un sistema interactiu que permeti als propis interactius registrar-se al sistema i aportar continguts a l’estil de la Viquipèdia, tot generant un model obert de coneixement que permeti una aproximació fora de l’acadèmia, construïda a partir de tot i totes. Això requerirà, en la seva fase definitiva, una forta moderació i un filtratge de les propostes rebudes. La idea és que, a partir de l‘equip existent conformat per docents i ex-alumnes, també s’hi puguin afegir persones interessades en la història del cinema, les quals esdevinguin “editors contributius”. Aquest coeditors, juntament amb els experts docents i ex-alumnes autors, s’encarregarien d’anar donant forma i afegint els millors continguts seleccionats.

LUMIÉRES és una eina informativa plantejada com a recurs acadèmic que, a través de continguts textuals, fragments de pel·lícules i entrevistes, ajuda a la comprensió de l’evolució històrica del cinema. Lumières no es limita a una base de dades cronològica. És l’oportunitat per entendre el cinema. L’objectiu no és que l’usuari tingui coneixement de directors, títols i moviments, sino proporcionar els instruments necesaris per ajudar a comprendre els diferents llenguatges narratius de les diferents époques, paísos i personalitats. Per això, el producte consta d’un suport textual informatiu complementat, si és necessari, amb exemples cinematogràfics i opinions de diferents profesionals del mon del cinema procedents del món acadèmic, crítica i indústria.

La lògica cronològica/històrica facilita a l’usuari a que entengui el procés de construcció del llenguatge fins al punt que es coneix avui dia: donar a coneixer la importància del muntatge a través del cinema soviètic, els efectes especials de Meliès, el tècniques narratives de Hitchcock o els recursos estilístics de Griffith A través dels avenços i/o innovacions que els diferentes cineastes i moviments han aportat a la història es com es consegueix comprendre què és el cinema i que ha ofert al món.

El documental narrarà la història del cinema seguint una lògica linial. Igual que la versió interactiva el contingut es dividirà en 4 blocs temàtics:

- PRIMER BLOC “Prehistòria del cinema”

Aquesta etapa es construirà utilitzant imatges recurs de fragments de les primeres pel·lícules, imatges fotográfiques d’invents i experiments (fotogrames dels cavalls, imatges de la societat en la época d’invenció del cinema, infografia del mecanisme de funcionament... En funció de les necessitats del guió s’utilitzaràn uns documents audiovisuals o uns altres. Una veu en off serà l’element que donarà continuïtat a aquestes imatges i acabant les intervencions amb frases introductòries, donarà pas als fragments d’entrevista de l’expert. La idea és explicar quines són les etapes prévies a la creació del cinema i com es desenvolupen els primers pasos, donant importància als primers cineastes de la historia i les seves aportacions en aquest
procès.

- SEGON BLOC “Cinema mut”

En aquest bloc explicarem com es desenvolupa l’invent en les primeres dècades. Un dels objectius es descriure el paral·lelisme entre dos locs en els que el cinema pren camins diferents: USA cap a la indústria i Europa cap a les avantguardes artístiques. A aquesta etapa la preséncia de fragments de películes és més important i pot combinarse amb les primeres estrelles de Hollywood, imatges d’obres d’art dels diferents moviments i entrevistes amb els experts. El tractament sonor es el mateix: veu en off i musiques del cinema mut. Un altre objectiu es destacar breument les figures importants d’ambdós nuclis: Griffith i Einsestein i Fritz Lang, com a majors
creadors de formes expresives.

- TERCER BLOC “Cinema sonor”

Aquest bloc és el més important perque en ell és el major pes informatiu. En aquesta etapa ocorren molts fets vitals de la historia dle cinema: perfeccionament del llenguatge, implantació del so, sistema d’estudis i l’establiment dels géneres que porten a Hollywood a la seva Edat d’Or; els régims feixistes i nazis i la IIGM que sacsejen la producció cinematográfica Europea i per altre cantó les emergents indústries asiàtiques: Bollywood (India) i Japó. Com a figures importants. Com a figures importants cal destacar a Hitchcock, Kurosawa, Bergman, Orson Welles, Buñuel, Fellini i Godard. Aquest tipus d’explicació resulta interesant fer-lo de forma paral·lela perque ajuda a comprendre la situació posterior en la qual Hollywood es posiciona com una de les industries més potents (després de la India). Després de la guerra apareixen noves mirades cap al cinema que creen una nova línia d’evolució: la cerca de la realitat  Neorrealisme Italià i Nouvelle Vague. Els recursos sonors i estilístics son els mateixos que als blocs anteriors.

- QUART BLOC “Cinema contemporani”

Aquesta etapa comença als anys 70 i acaba a l’actualitat fent una mirada cap al futur més próxim. Les dades més importants: crisis TV que fa que el negoci es reinventi, noves generacions de realitzadors innovadors (postmodernisme cinematogràfic); digitalització de la indústria i el camí cap al 3D. Aquests elements es descriuirien a través dels autors més destacats, entrevistes a realitzadors i experts. D’aquesta manera es tracta de configurar l’escenari previ a l’actualitat, l’actualitat i pincellades sobre el futur. En aquest cas es podria integrar alguna infografia del funcionament d’aquesta tecnologia. Sería posible acabar amb una reflexió sobre un expert en
aquest tema.

DOCUMENTAL INTERACTIU

1. Estructura interactiva

La versió interactiva del documental intentarà enmotllar i ampliar els continguts del documental audiovisual seguint una estructura en la qual l’usuari te l’absoluta llibertat de decisió sobre aquella informació que vol consumir. Per tant, les unitats temàtiques del projecte audiovisual es respectaràn en la versió online. No obstant, el producte interactiu te una sèrie de característiques que s’han de respectar: ha de ser susceptible de ser utilitzat en l’àmbit acadèmic; la funció didàctica predomina sobre la funció informativa; ha de ser dinàmic, visual i atractiu. Per tant es considera convenient prioritzar absolutament en el contingut referent la evolució del cinema en qualitat de llenguatge, gramàtica i sintaxis; i no tant com a negoci o infraestructura tecnològica. S’oferiràn 4 possibilitats de navegació. L’accés al documental es farà a través de quatre botons que condueixen a les quatre modalitats de navegació.

BOTÓ 1 “FRIS”: l’accés a aquest contingut serà a través d’una línia de temps en la qual apareixeràn els 115 anys de la història del cinema. L’accés a la informació es fa a través de la sel·lecció del moment cronològic. Aquest dispositiu simbolitzarà una cinta de cel·luloide en la qual cada fotograma és d’algun element significatiu de
l’època a la qual fan referència. D’aquesta forma la metàfora del reel es recupera com a submetàfora del projecte. Aquesta eina conté únicament elements audiovisuals, gràfics, fotogràfics i text escrit. Al seleccionar el moment que es vol consultar es carregaran els elements de text a la part superior esquerra i els elements multimedia a la dreta (video, fotografies, infografies). La submetáfora sel·leccionada es l’objectiu d’una càmera de video.

BOTÓ 2 “ENTREVISTES”: l’accés a la informació es farà a través d’un àrea inferior en la qual apareixeran miniatures dels diferents entrevistats. A l’àrea inferior dreta hi ha un set d’entrevista on es podrà arrastrar l’entrevistat. Un cop es seleccioni l’entrevistat, es carregaràn les preguntes a la part superior esquerra. Les preguntes són interactives i al fer click sobre cada pregunta es carregarà el vídeo de la resposta a la part superior dreta de la interfície.

BOTÓ 3 “AUTORS”: l’accés a la informació es farà a través d’una fotografia panoràmica interactiva en la que apareixen els diferents autors sel·leccionats, contextualitzats visualment a la época a la qual pertanyen. Les figures dels autors seràn interactives i quan es sel·lecciona l’autor, de la mateixa forma que en la modalitat de navegació a través del fris, es carrega el text a la part superior esquerra i els muntatges audiovisuals amb fragments de les seves pel·lícules a la part superior dreta.

BOTÓ 4 “DESCOBREIX”: jocs interactius amb un personatge anomenat "Lumi".

Raul Aguilar, Judith Sarquella, Cristian Marimon i Maria Àngels Ruano

Esquema visual de les parts del projcte